AktualnościDoradztwo Kancelarii w procesie scalenia akcji spółki publicznej

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z sukcesem przeprowadziła proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., której akcje notowane są na rynku NewConnect. W ramach procesu scalenia Kancelaria przygotowała harmonogram działań uwzględniający analizę i przygotowanie odpowiedniej dla tego procesu struktury i statusu akcji. Obejmował on zamianę akcji imiennych na okaziciela i wyrównywanie niedoborów scaleniowych między akcjonariuszami. Rozstrzygnęliśmy istotne problemy interpretacyjne związane ze statusem akcji w kontekście wymogów scalenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do scalenia, w tym projekty uchwał i wnioski kierowane do instytucji rynku kapitałowego. Wszystkie czynności zostały wykonane w terminach określonych w sporządzonym przez nas harmonogramie. Proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., która prowadzi działalność w przedmiocie OZE był niezbędnym etapem porządkującym status Spółki jako podmiotu publicznego, będącego w procesie wprowadzenia kolejnych serii akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Scalenie objęło 2.131.421.310 akcji. W wyniku wymiany wg parytetu 10:1 liczba akcji uległa zmniejszeniu do 213.142.131 akcji, a wartość nominalna została zwiększona z kwoty 0,10 zł do 1,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość rynkowa akcji objętych scaleniem wynosi ponad 600 mln zł (według średniego kursu akcji notowanych na rynku NewConnect i nowego kursu odniesienia).