Oferta

Nieruchomości

 

Analiza stanu prawnego

 • badanie dokumentów ksiąg wieczystych, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego
 • ustalanie stanu prawnego zabezpieczeń na nieruchomości, umów i wzmianek oraz stanu innych praw i obciążeń prawami; bądź roszczeniami osób trzecich
 • analiza i ocena ryzyk potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych
 • analiza przepisów środowiskowych i uwarunkowań geologicznych, badanie prawnoadministracyjnych ograniczeń potencjału inwestycyjnego nieruchomości

Inwestycje

 • pozyskiwanie kapitału na realizację inwestycji, w tym negocjowanie umów kredytowych z bankami
 • sporządzanie projektów umów, w tym w ramach konsorcjum
 • analiza wypełniania warunków procedur przetargowych
 • udział w postępowaniach o uzyskanie premii termomodernizacyjnej i kompensacyjnej

Pozwolenia i decyzje

 • uzyskiwanie pozwoleń i decyzji związanych z korzystaniem z nieruchomości oraz odwołania od decyzji administracyjnych
 • opracowywanie wniosków o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • prowadzenie spraw o opłaty za użytkowanie wieczyste
 • reprezentacja w sprawach związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w tym opłat adiacenckich)

Sprawy własnościowe i sukcesja

 • badanie tytułu prawnego do nieruchomości i ustalenie wielkości udziałów
 • doradztwo przy transakcjach, w tym z udziałem pośredników w obrocie nieruchomościami
 • podziały i łączenia nieruchomości, dziedziczenie
 • ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych
 • określanie prawnych możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ścieżki postępowania
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie i o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Korzystanie z nieruchomości

 • opracowywanie umów dzierżawy, najmu i podnajmu oraz umów o uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości
 • przekształcanie użytkowania wieczystego we własność
 • doradztwo w sporach między współwłaścicielami i sporach sąsiedzkich
 • prowadzenie spraw o zwrot nakładów i rozliczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Sprawy lokatorskie

 • sprawy z zakresu praw i obowiązków lokatorów oraz właścicieli lub wynajmujących; w tym analiza prawnych możliwości i zasadności podwyżek czynszu oraz jego kalkulacji w świetle obowiązujących przepisów
 • badanie prawnych możliwości wypowiedzenia umowy najmu i reprezentowanie w sprawach o eksmisję, w tym z prawem do lokalu socjalnego
 • prawne aspekty zarządzania lokalami i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • sprawy rozliczanie nakładów i dochodzenie roszczeń