Publikacje

ArtykułyNowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej znaczenie dla przedsiębiorców

Na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej ustawa) dnia 18 kwietnia br. weszły w życie nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców, który świadczą usługi w zakresie przewozu drogowego towarów wrażliwych. W/w akt prawny jest nową ustawą, a nie nowelizacją.

Celem przedmiotowej ustawy jest uszczelnienie podatku VAT związanego z przewozem towarów wrażliwych (paliw, olejów smarownych, tytoniu, alkoholu itd.) poprzez monitorowanie drogowego przewozu towarów. Przepisy mają służyć, jako narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują w szczególności w/w towarami. Podmioty wskazane w ustawie będą zobowiązane m.in. do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. Aby przesyłać takie zgłoszenia, uzupełniać je i aktualizować, należy zarejestrować się na portalu PUESC (link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=bYP2Lvmd-XCHoWzt6m+JlXWt.undefined).

Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz towarów ściśle określonych w ustawie, a określonych podkategoriami PKWiU oraz pozycjami CN. Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego. Zgodnie z ustawą, przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik.

W ustawie „podmiot wysyłający” zdefiniowano jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:

 1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług:
  • ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku, gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
  • uprawnionym do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku, gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT,
 3. eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Z kolei „podmiot odbierający” rozumiany jest jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Trzeci ze zobowiązanych to „przewoźnik”, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów.

 

Poniżej przedstawiam opis określonych procedur:

Przewóz towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju

W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i następnie przekazać ten numer przewoźnikowi. Takie zgłoszenie dokonywane przez podmiot wysyłający winno zawierać następujące dane:

 1. planowaną datę rozpoczęcia przewozu;
 2. dane podmiotu wysyłającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego podmiot ten jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 3. dane podmiotu odbierającego obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 4. dane adresowe miejsca załadunku towaru;
 5. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru.

Takie zgłoszenie ma obowiązek uzupełnić przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu towaru o:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 2. numery rejestracyjne środka transportu;
 3. datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;
 4. planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
 5. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane;
 6. dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju (dla dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów);
 7. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

W dostawie towarów po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru – nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

 

Przewóz towaru rozpoczynającego się na terytorium państwa członkowskiego (nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import)

W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego (nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) sytuacja wygląda następująco:

Podmiot odbierający jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju, zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Zgłoszenie winno zawierać identyczne informacje jak w powyższym punkcie „Przewóz towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju”.

Tak wypełnione zgłoszenie przewoźnik jest obowiązany uzupełnić przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju o następujące informacje:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
 2. numery rejestracyjne środka transportu;
 3. miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;
 4. planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
 5. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;
 6. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

Po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

 

Transport towarów przez terytorium Polski

Trzeci z przypadków dotyczy przewozu towarów przez terytorium Polski, np. z Niemiec do Słowacji. W tej sytuacji wszystkie obowiązki leżą po stronie przewoźnika. Przewoźnik musi dokonać zgłoszenia w następujący sposób. Przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

Przesyłając zgłoszenie przewoźnik musi podać następujące informacje:

 1. dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać;
 2. dane nadawcy towarów obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i adres zamieszkania albo siedziby;
 3. dane odbiorcy towarów obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i adres zamieszkania albo siedziby;
 4. datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
 5. miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
 6. planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
 7. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU, ilość, masę brutto lub objętość towaru;
 8. numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi;
 9. numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile jest wymagane;
 10. numery rejestracyjne środka transportu.

Ustawa wprowadza także sankcje. Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy w przypadku:

 1. niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,
 2. stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości wskazanych przez przewoźnika w zgłoszeniu

na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo, gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o wymagane ustawą dane (o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3), także na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężną w wysokości 5000 zł.

Nadto w przypadku gdy przewoźnik:

 1. nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (aktualizacja danych w zgłoszeniu),
 2. zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru

na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Istotnym elementem całego systemu będzie dysponowanie przez kierującego numerem referencyjnym, który winien on, jak już wskazano, otrzymać przed rozpoczęciem przewozu. Z przewozem bez tego numeru wiąże się grzywna. Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, kierujący podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

 

Marcin Wika – Radca Prawny
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni