Aktualności

Mentoring dla Fundacji Firm Rodzinnych

Fundacja Firmy Rodzinne to organizacja społeczna, która bezinteresownie wspiera firmy rodzinne, tworząc przestrzeń dla wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji środowiska Firm Rodzinnych. Fundacja skupia wokół siebie 700 firm rodzinnych. Prowadzi projekt Early Warning Europe w Polsce, w którym odpowiada za przygotowanie i koordynację pracy Mentorów – dyskretna pomoc dla przedsiębiorców w kłopotach. Mecenas Mariola Więckowska została Mentorem Fundacji Firm Rodzinnych.

Firmy-Rodzinne-Mentorzykancelaria-CSW

Sukcesja w firmach rodzinnych – zarządca sukcesyjny

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Rada Ministrów przyjęła 06 lutego 2018 roku przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dalej zwana „Ustawą” oraz „Projektem”.

Link, pod którym można śledzić drogę legislacyjna Ustawy:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657

Link, pod którym znajduje się aktualny Projekt z dnia 31 stycznia 2018 roku:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300657/12447366/12447367/dokument328129.pdf

Link, pod którym znajduje się uzasadnienie Projektu:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300657/12447366/12447367/dokument328130.pdf

Projekt zakłada następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego, która pozwoli na płynną kontynuację działalności po śmierci przedsiębiorcy.

Obecnie po śmierci właściciela firmy prowadzącego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jego spadkobiercy co do zasady nie mogą płynnie kontynuować prowadzenia biznesu. Niejednokrotnie oznacza to koniec funkcjonowania takiej firmy. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak jego firma, NIP czy też decyzji administracyjnych, zwłaszcza zezwoleń oraz koncesji.

Projekt zakłada (art. 6 ust. 1 Projektu), że do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego,
2) zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,
3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządy sukcesyjnego albo zastrzeżenia przez przedsiębiorcę, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 8 ust. 1 Projektu).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 9 ust. 2 Projektu).

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub,
2) osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek (art. 12 ust. 1. Projektu).

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku (art. 12 ust. 2 Projektu).

Do powołania zarządcy sukcesyjnego w obu powyżej opisywanych przypadkach, tj. po śmierci przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100 (art. 12 ust. 3 Projektu).

Zarządcę sukcesyjnego powołać będą mogły także osoby, które dziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 2 lata od otwarcia spadku. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku. (art. 59 i nast. Projektu).

2. Nowe regulacje pozwolą utrzymać w mocy kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę (art. 66 Projektu). W ten sposób sytuacja zatrudnionych pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które będą mogły być przeniesione na spadkobiercę (art. 35 i nast. Projektu). Ustawa ma wprowadzić ułatwienie dotyczące rozliczeń podatkowych. Będą one mogły być prowadzone z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego (art. 73 Projektu).

3. Projekt wprowadza ponadto zwolnienie z podatku od spadków nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą (art. 67 Projektu)

 

Autorzy:
Mariola Więckowska radca prawny – partner
Marcin Wika – radca prawny

 

Podziękowania za udział w Konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom konferencji „Droga po kapitał z GPW na przykładzie sukcesu wielkopolskich firm” za udział w tym wydarzeniu. Załączamy zdjęcia z konferencji oraz ze studia WTK, gdzie Mec. Więckowska i Prof. Paweł Śliwiński udzielili wywiadu zapowiadającego jej program.

Konferencja „DROGA PO KAPITAŁ Z GPW NA PRZYKŁADZIE SUKCESU WIELKOPOLSKICH FIRM”

Szanowni Państwo zapraszamy na organizowaną przez naszą Kancelarię oraz INC Group konferencję, która odbędzie się już 18 stycznia br. w siedzibie WTC w Poznaniu. Tematem jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z upublicznieniem przedsiębiorstwa na GPW. Giełda Papierów Wartościowych objęła naszą konferencję swoim patronatem. Załączamy zaproszenie i kartę zgłoszeniową. Zapraszamy serdecznie !

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM pod linkiem: Konferencja-PROGRAM

ZGŁOSZENIA

Poprzez wypełnienie formularza na stronie Konferencji: www.kierunekgielda.pl lub prosimy o przesłanie  uzupełnionego formularza dostępnego pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy faksem na nr 61 8666 134 lub e-mailem: paulina.molska@wtcpoznan.pl oraz info@fundacjarrk.pl

Kancelaria CSW nadal w Pierwszej Grupie Autoryzowanych Doradców

Uprzejmie informujemy, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2016 r.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni po raz kolejny znalazła się w grupie pierwszej.

Załączamy pismo Giełdy w tej sprawie.

GPW-CSW-grupa-pierwsza-2017

Nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym

Polecamy Państwa uwadze nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dotyczące spółek notowanych na rynku regulowanym i na NewConnect.

Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie dużych podmiotów, które będą spełniały kryteria wynikające ze znowelizowanej w dniu 15 grudnia 2016 r. ustawy o rachunkowości. Kryteria te odnoszą się do liczby pracowników oraz wysokości aktywów lub przychodów na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym.

Zmiany podyktowane są wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 61) i obowiązują począwszy od sprawozdań finansowych sporządzanych za okres od 1 stycznia 2017 r.

Dodatkowe raportowanie niefinansowe obejmuje obowiązek zamieszczania w sprawozdaniach z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu przede wszystkim informacji o politykach w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk. Jeżeli jednostka nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku zagadnień, w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych jednostka podaje powody jej niestosowania. Ponadto, sprawozdanie to ma obejmować również informacje dotyczące modelu biznesowego, ryzyk oraz wskaźników efektywności mających wpływ na informacje finansowe.

Służymy pomocą w ocenie i stosowaniu tych nowych obowiązków.

Karolina Janas - Radca prawny

Kancelaria uczestnikiem seminarium poświęconego zagadnieniom wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Tomasz Buczak – Partner Kancelarii wziął udział w seminarium organizowanym przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów zatytułowanym „Nowe zasady, te same dylematy? Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych”. Uczestniczący w Seminarium przedstawiciele spółek giełdowych, Giełdy Papierów Wartościowych oraz prawnicy omawiali m.in. tematy wynagradzania menedżerów w świetle nowych regulacji ustawowych, potrzeby dalszego funkcjonowania tzw. „ustawy kominowej”, modeli wynagradzania i największych ryzyk związanych z umowami zawieranymi z menedżerami, jak również wyniki analizy kształtowania się  wysokości wynagrodzeń w zarządach i radach nadzorczych (wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i nie wykonawczych) w giełdowych spółkach polskich i europejskich. Seminarium stanowiło okazję do wymiany poglądów w sprawach związanych z istotnymi aspektami ładu korporacyjnego podmiotów notowanych na GPW.

Komitet audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną nowelizację do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiana ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG oraz służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE. Ustawa została przekazana celem dalszych konsultacji do Senatu.

Do najistotniejszych zmian należą nowe zasady dotyczące powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w spółkach, których papiery wartościowe notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przepisach określone zostały nowe kompetencje członków komitetu audytu, w tym odnoszące się do kwalifikacji i kryteriów niezależności. Wprowadzone zostaną również nowe obowiązki komitetu audytu w zakresie współpracy z biegłymi rewidentami Spółki oraz kontroli ich niezależności. Komitet audytu otrzymał w tym zakresie szersze niż do tej pory kompetencje i uprawnienia w zakresie uzyskiwania informacji o sprawozdawczości finansowej spółek oraz działalności audytorów. Uregulowano również nowe zasady związane z wyborem biegłych rewidentów, nakładając na spółki obowiązek wdrożenia polityk i procedur wewnętrznych w tym zakresie. Spółki notowane na rynku regulowanym, ich zarządy, komitety audytu i rady nadzorcze pełniące funkcje audytowe, zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która uzyska prawo do kontroli wypełnienia tych obowiązków przez spółki i ich organy. Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała w tym zakresie szerokie kompetencje, w tym prawo do nakładania sankcji za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ustawowych. Spółki objęte regulacją zobowiązane będą w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy do wdrożenia nowych zasad działania komitetów audytów i rad nadzorczych.

Będąc aktywnym uczestnikiem i obserwatorem rynku kapitałowego i zachodzących na nim zmian, jesteśmy przygotowani do świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrożenia nowych regulacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zmian do ustawy w zakresie działalności komitetów audytu oraz z ofertą Kancelarii. -> otwórz prezentację