Aktualności

Realizacja przez klientów istotnych projektów z udziałem Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

Po pracowitym IV kwartale 2018 roku, w pierwszych miesiącach 2019 roku, zakończyły się realizacje istotnych projektów, w których Kancelaria brała udział jako doradca prawny.

REINO Capital S.A.

Z końcem 2018 roku, sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru sądowego zmiany wynikające z przyjęcia nowego Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego giełdowej spółki REINO Capital S.A. W związku z subskrypcją akcji aportowych serii E i F ukształtowała się nowa struktura akcjonariatu Spółki i powstała grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki REINO Partners sp. z o.o., REINO Dywidenda Plus S.A oraz RD WRC Sp. z o.o. Spółki Grupy będą tworzyć i udostępniać inwestorom produkty inwestycyjne oraz zarządzać wehikułami inwestującymi we wszystkie istotne klasy aktywów, w tym w szczególności nieruchomości, zarówno na rynku polskim oraz zagranicą. Wiodącą ideą tego projektu jest zbudowanie holdingu, który jako pierwszy w Polsce będzie zakładał pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.

Radcy prawni Tomasz Buczak i Karolina Janas  byli zaangażowani w doradztwo w procesie ogłoszenia i realizacji publicznego wezwania na sprzedaż akcji tej spółki nowym inwestorom oraz przy emisji nowych akcji skierowanych do wspólników i akcjonariuszy przejmowanych spółek. W ramach realizacji kolejnych kroków na drodze rozwoju Grupy kapitałowej REINO Capital S.A., prawnicy Kancelarii biorą udział w nadzorze nad działalnością Spółki w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz nad pracami związanymi z budową struktur i regulacji wewnętrznych holdingu, w tym systemu kontroli wewnętrznej.

CDRL S.A.

Pod koniec 2018 roku zakończyła się również prywatna subskrypcja obligacji serii B wyemitowanych przez notowaną na rynku regulowanym spółkę CDRL S.A. W ramach emisji uplasowano 8.900 obligacji o łącznej wartości 8.900.000 zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 6 marca 2019 roku. Celem emisyjnym było sfinansowanie przejęcia spółki z branży odzieżowej z siedzibą na Białorusi. Kancelaria pełniła funkcję doradcy prawnego przy emisji obligacji oraz w procesie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Kancelaria była odpowiedzialna za opracowanie projektów wszystkich istotnych dokumentów wymaganych w procesie, w tym warunków emisji obligacji oraz doradzała przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Kancelaria brała również udział w negocjacjach oraz przygotowaniu innych transakcji związanych z akwizycjami realizowanymi przez CDRL S.A., w tym stworzyła i udostępniła strukturę organizacyjną, do której wniesione zostały aktywa związane z dotychczasową działalnością jednego z podmiotów. Inwestycje:  w producenta odzieży dziecięcej pod marką LEMON FASHION, Place Zabaw „Fikołki” oraz renomowanego producenta czapek i dodatków do odzieży dziecięcej marki Broel zostały sfinalizowane w I kwartale 2019 roku, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi.

GRUPA RECYKL S.A.

W marcu 2019 roku, Kancelaria doradzała notowanej na NewConnect spółce Grupa Recykl S.A. w przygotowaniu dokumentacji ofertowej w ramach prywatnej subskrypcji akcji serii F. Zakończony sukcesem proces pozwolił Spółce na pozyskanie finansowania w kwocie 6 mln zł, która przeznaczona zostanie na realizację inwestycji związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Radcy prawni Kancelarii są również zaangażowani w przygotowanie umów i negocjacje z generalnym wykonawcą inwestycji. Akcje nowej emisji, po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na NewConnect.

EARLY WARNING EUROPE W POLSCE

Przekazuję Państwu dobrą wiadomość o uchwaleniu przez  Parlament Europejski Dyrektywy, której implementacja do polskich regulacji prawnych pozwoli na lepszą realizację pomocy dla przedsiębiorców w kłopotach.

Załączam link do wyciągu z Dyrektywy: link

Załączam także Biuletyn Fundacji Firm Rodzinnych i zachęcam do lektury. Poza zawartymi w nim merytorycznymi informacjami, łatwo zarazić się optymizmem i radością życia prezentowaną przez Panią Prezes Katarzynę Gierczak-Grupińską. To niezwykle energetyczne.  Niezłomnie też ponawiam informacje o działalności Fundacji w zakresie programu Early Warning Europe w Polsce i zachęcam do kontaktu wszystkie firmy rodzinne, szczególnie te u progu sukcesji lub innych koniecznych przemian.

www.ffr.pl/biuletyn

Mariola Więckowska- Certyfikowany Mentor  EWE  w Polsce.

Kongres kobiet w Wielkopolsce

Mec. Mariola Więckowska jako certyfikowany Mentor została zaproszona do panelu Fundacji Firm Rodzinnych i prezentowała na Kongresie Kobiet założenia programu EARLY WARNING  EUROPE w Polsce. Celem było przybliżenie możliwości uzyskania pomocy przez przedsiębiorców, głównie przez firmy rodzinne.

Informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie Fundacji: www.ffr.pl

Umowy inwestycyjne dotyczące nieruchomości komercyjnych

Reprezentowany przez Kancelarię właściciel nieruchomości  uzyskał  dwa korzystne, prawomocne orzeczenia sądowe w sporze związanym z wykonaniem umów  inwestycyjnych.  Wartość przedmiotu sporu jest znacząca, a uzyskane orzeczenia mają kluczowe znaczenie dla sprawowania zarządu nad nieruchomością. Wcześniej, co do tej samej inwestycji, kancelaria  uzyskała  korzystne, prawomocne orzeczenia w obszarze regulacji  prawa administracyjnego w związku z  roszczeniami  reprywatyzacyjnymi.

Rozporządzenie RODO

Kancelaria wykonała  usługi doradcze dla znaczącej grupy kapitałowej  dotyczące obowiązków  wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Usługi obejmowały:

 

a)  szkolenie pracowników poszczególnych działów z zakresu ochrony danych osobowych;

b)  przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych obowiązujących u Zleceniodawcy – zgodnie z treścią Rozporządzenia;

c)  przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych, o których mowa w treści Rozporządzenia;

d)  powołanie i realizowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI NADAL W PIERWSZEJ GRUPIE AUTORYZOWANYCH DORADCÓW NA RYNKU NEW CONNECT

Z satysfakcją informujemy Państwa, iż po przeprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,  procesie weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017 roku, nasza Kancelaria nadal pozostaje w grupie pierwszej AD.

 

Giełda Papierów Wartościowych S.A. dokonała oceny podmiotu kierując się następującymi kryteriami:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Coroczna weryfikacja pracy Autoryzowanych Doradców pozwala zakwalifikować każdego z nich do jednej z czterech grup, przy czym grupa pierwsza oceniona jest najwyżej.

Dziękujemy Państwu za dobrą współpracę i  powierzone nam zaufanie, bez których tak wysoka ocena Kancelarii przez GPW, nie byłaby możliwa.

W załączeniu pismo Giełdy w tej sprawie.

GPW-CSW-grupa-pierwsza-2018

Życzymy Państwu pomyślnego Nowego Roku !

W radosnym nastroju spotkaliśmy się w Kancelarii przy okazji Świat Bożego Narodzenia i przed nadejściem Nowego Roku. 2018 rok był dla nas pomyślny. Owocował wieloma znaczącymi projektami zawodowymi, wymagającymi od naszego Zespołu mobilizacji, dobrej współpracy i pogłębiania naszych  kompetencji. Na tej współpracy budujemy kolejne wyzwania, projekty, plany. Zawsze  pamiętamy o tym, jak ważne jest wzajemne zaufanie, dzięki któremu już tyle lat jesteśmy razem.  Zaprosiliśmy na naszą Wigilię dzieci, na które  jeszcze tak niedawno oczekiwaliśmy i wspieraliśmy przyszłe mamy i ojców, żeby szczęśliwie weszli także w te nowe role. Jak widać na zdjęciu, niektóre z tych pięknych „latorośli” , są już nastolatkami, a niektóre ledwie stawiają pierwsze kroki. Tym z nich, których brakuje na zdjęciu, bo je dopadły te okropne wirusy, rodzice zabrali upominki,  zostawione przez Gwiazdorka pod naszą choinką.  Jak  dobrze jest ogrzewać się ciepłem takich wspólnych chwil. To daje siłę do pracy, do życia. Życzymy Państwu, żeby siła wartości pozwoliła zmagać się z wyzwaniami w Nowym Roku. Niech będzie bardzo pomyślny zarówno w sprawach zawodowych, jak i w prywatnych.

W imieniu Zespołu Kancelarii – Maria Więckowska.

wigilia-2018

Platforma crowdfundingowa utworzona przy doradztwie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy

Kancelaria doradzała spółce Revofund Sp. z o.o., autorowi koncepcji platformy crowdfundingowej www.revofund.com, przy określeniu prawnych ram i zasad działania serwisu internetowego. Kancelaria opracowała m.in. regulamin platformy oraz wzory dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem.  Platforma crowdfundingowa revofund.com umożliwia przedsiębiorcom prezentację informacji o prowadzonej przez nich działalności i planowanych przedsięwzięciach gospodarczych, a pozostałym użytkownikom dokonanie oceny projektu i podjęcie decyzji o zainteresowaniu udzieleniem finansowania, w tym poprzez wymianę poglądów na forum użytkowników. Zadaniem platformy jest również przekazywanie istotnych informacji na temat finansowania crowdfundingowego, tworzenie bazy danych ekspertów, mogących służyć doradztwem przy ocenie prezentowanych na platformie projektów oraz sprzyjanie rozwojowi społeczności użytkowników platformy, zainteresowanych tą formą inwestycji.

Finansowanie przy wykorzystaniu platformy revofund.com może się odbywać w modelu udziałowym lub pożyczkowym. Crowdfunding udziałowy jest rozwinięciem tradycyjnego modelu finansowania społecznościowego w oparciu o nowe możliwości rynkowe i technologiczne. W odróżnieniu od modelu donacyjnego czy nagrodowego crowdfunding udziałowy charakteryzuje się przekazaniem udziałów w przedsiębiorstwie, odpowiednio według wniesionego wkładu przez inwestorów. Wsparcie projektu wiąże się więc z przejęciem części praw korporacyjnych przedsiębiorstwa z perspektywą udziału w przyszłych zyskach firmy, odpowiednio do zaangażowanego kapitału. W przypadku crowdfundingu pożyczkowego, zwanego też dłużnym, przedsiębiorca zaciąga dług u inwestorów na warunkach i zasadach przez niego zaproponowanych. Inwestorzy zarabiają na odsetkach od pożyczonego kapitału.

Na platformie revofund.com prezentowane są obecnie kampanie dwóch pierwszych spółek ubiegających się o pozyskanie finansowania. Po ich zakończeniu, Kancelaria będzie nadzorować proces ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych przez projektodawców dla ochrony interesów inwestorów.

Wspieramy przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  i Fundacja Firmy Rodzinne skupiająca blisko 800 przedsiębiorców realizują program EARLY WARNING EUROPE przy udziale mentorów i konsultantów.

Na zdjęciu pośrodku, Mecenas Mariola Więckowska – Mentor na spotkaniu w Poznaniu w czerwcu br. Bliższe informacje na stronie: www.ffr.pl

strona