Aktualności

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy w I Grupie Autoryzowanych Doradców

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, iż pismem GPW zostaliśmy w dniu dzisiejszym poinformowani o tym, iż po dorocznej ocenie naszej pracy jako AD na rynku NewConnect i Catalyst za rok 2020, pozostajemy nadal w I Grupie najwyżej ocenianych doradców. Giełda dokonuje weryfikacji AD w oparciu o następujące kryteria:
a)    jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
b)    jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO (w szczególności w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 29 Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO, tzn. niezwłocznego informowania Organizatora ASO w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu ASO, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych),
c)     jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
d)    aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
e)    wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO(terminowość przekazania sprawozdania z działalności AD, data uiszczenia opłaty rocznej, informowanie GPW o umowach z emitentami, zatrudnianych Certyfikowanych Doradcach i innych kwestiach na żądanie GPW),
f)      innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zawsze przykładaliśmy wielką wagę aby spółki, które zamierzają debiutować na rynkach GPW były do tego procesu odpowiednio przygotowane. Przestrzeganie zasad raportowania i transparentne prowadzenie relacji z rynkiem ma bowiem kluczowe znaczenie, w tym w zakresie jakości i terminowości publikowanych sprawozdań finansowych. Zbudowanie świadomości kadry zarządzającej i menedżerskiej, a także osób na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej, jakie są obowiązki spółki publicznej, ma dla jakości tych relacji kluczowe znaczenie. Te zaś ze spółek, które są na tym rynku już notowane, a planują kolejne emisje akcji i wprowadzenie ich do obrotu powinny pokazać i właściwie wykazać cele tych emisji. Wiarygodność i transparentność, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego to elementy, które składają się na możliwości pozyskania kolejnych inwestorów dla rozwoju spółki.

Pod linkiem załączamy pismo Giełdy Papierów Wartościowych: Kancelaria CSW-GPW

Dziękujemy naszym Klientom za rozumienie celów naszej współpracy i wypełnianie standardów spółek publicznych.
Życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów.

W imieniu Zespołu Certyfikowanych Autoryzowanych Doradców Kancelarii
Mariola Więckowska

Pierwsze półrocze 2021 roku za nami. Przed nami Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu

Pierwsze półrocze 2021 roku za nami. Przed nami Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Nasi Klienci opublikowali  sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2021. Gratulujemy Państwu wyników i życzymy dalszego, pomyślnego rozwoju. Ogromnie cieszą nas nagrody na rynku kapitałowym przyznane w marcu bieżącego roku, które przypadły naszemu Klientowi – Spółce UNIMOT S.A. i Jej Prezesowi. Spółka uzyskała  I Miejsce w Rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje z inwestorami”.  To najstarszy, prestiżowy ranking na rynku GPW. Nasza radość jest tym większa, iż nasza Kancelaria doradza Spółce w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych  od początku notowania jej akcji na rynku publicznym. Byliśmy jej  Autoryzowanym Doradcą na Rynku NewConnect i doradcą prawnym przy przejściu notowań na rynek główny GPW.  Gratulujemy też Panu Prezesowi Adamowi Sikorskiemu tytułu Prezesa Roku! Życzymy kolejnych sukcesów.

Kancelaria pozostaje w I Grupie Autoryzowanych Doradców po dorocznej ocenie GPW. W pierwszym półroczu 2021 r. pozyskaliśmy nowych Klientów, którzy dokonali kolejnych emisji akcji i w najbliższym czasie planują przeniesienie ich notowań z rynku NewConnect na rynek główny. Część z nich prowadzi wysoce innowacyjny przedmiot działania.

Przed nami ważny Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Wielu z naszych Klientów posiada ten status. Znamy specyfikę tych spółek i bardzo dobrą ocenę ich rodzinnego charakteru przez rynek. W segmencie Spółek Rodzinnych na rynku głównym GPW znajduje się 178 Emitentów. Pośród spółek rodzinnych znajdujących się w tym segmencie doradzaliśmy w procesie upublicznienia takich jak: Labo Print S.A., Talex S.A., Unimot S.A., Atrem S.A. Kryterium przynależności spółki do segmentu Firm Rodzinnych notowanych na rynku głównym GPW jest, by osoba, która założyła spółkę bądź  przejęła firmę wraz z jej krewnymi i zstępnymi posiadali  25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Wielu z nich wybrało tą drogę, także jako możliwość dokonania sukcesji. Doradzaliśmy  w wielu takich procesach także dla spółek z rynku NewConnect. To bardzo ważny dla Kancelarii obszar działania. Problematyka prowadzenia biznesu przez firmy rodzinne jest mi osobiście szczególnie bliska jako Certyfikowanemu Mentorowi przy Fundacji Firm Rodzinnych.

Załączam Państwu także link do naszego Biuletynu, który został wydany w ramach naszej sieci Kancelarii Iuris Link. Po pandemicznym, jedynie zdalnym kontakcie, udało nam się wreszcie spotkać i wymienić poglądy na Zgromadzeniu, które w tym półroczu odbyło się pod Poznaniem.

Z pozdrowieniami

Mariola Więckowska

Partner Zarządzający – radca prawny

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – zmiany 2021

W dniu 29 marca Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła Dobre Praktyki 2021. Przedstawiamy Państwu opracowane przez Kancelarię obowiązujące zmiany Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w poniższych obszarach:

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

WYNAGRODZENIA

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – porównanie projektowanych zmian

Przedstawiamy Państwu opracowane przez Kancelarię porównanie projektowanych na 2021 rok zmian w zbiorze zasad ładu korporacyjnego z dotychczas obowiązującymi spółki giełdowe. Przedstawiamy je dzieląc na poszczególne obszary, tj:

- POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

- ZARZĄD I RADA NADZORCZA

- SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

- WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

- KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

- WYNAGRODZENIA

Kancelaria ponownie w I grupie Autoryzowanych Doradców

Z satysfakcją i dumą informujemy, iż po dorocznej ocenie wszystkich Autoryzowanych Doradców, dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych na podstawie kryteriów oceny zawartych w załączonym piśmie, Kancelaria jest ponownie w I Grupie Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i Catalyst dla obligacji.

W linku zamieszczamy pismo Giełdy: Kancelaria CSW-GPW

Pomagamy Przedsiębiorcom w związku z COVID – 19

Szanowni Państwo,

Ponawiamy informację o świadczonej pomocy prawnej związanej z wpływem pandemii na sytuację prawną i kondycję finansową przedsiębiorstw. W przedmiocie profilu działania Kancelarii, w tym w zakresie prawa pracy, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapewniamy także pomoc w obszarze restrukturyzacji, podatków i właścicielskich decyzji biznesowych/strategicznych, przy udziale naszych partnerów doradczych, w tym z grupy PKF S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy.

Z poważaniem

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

Przesłanki odpowiedzialności Zarządu – UOKiK – porozumienia antykonkurencyjne

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity  z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076),  przewiduje możliwość nakładania na osoby zarządzające firmą – w tym członków jej zarządu – kar pieniężnych, w przypadku, gdy osoby te, w sposób umyślny dopuściły do zawarcia przez zarządzany przez nie podmiot porozumień antykonkurencyjnych zakazanych przez Ustawę oraz przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 106a Ustawy).”  Zapraszam do zapoznania się z  informacją dotyczącą odpowiedzialności tych osób  w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Link do artykułu: Wysokość kar pieniężnych nakładanych na zarządców firm za porozumienia naruszające konkurencję, w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

 

Wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa

Elementem każdego due diligence prawnego jest analiza składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych. Jej częścią zaś jest wskazanie ryzyk w obszarze należytej/skutecznej ich ochrony prawnej. Wynik tej oceny wpływa na wartość danego dobra niematerialnego, jako składnika wartości majątku firmy. Do tych wartości należy prawo ochronne na znaki towarowe przedsiębiorcy. Dziś załączamy nasz artykuł, autorstwa Mecenasa Macieja Szwejdy, który przedstawia między innymi znaczenie odpowiedniego wyboru znaku towarowego oraz reguły oceny podobieństw tych znaków. Wartość  tego prawa przekłada się na wartość przedsiębiorstwa jeżeli jest wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Może generować określone dochody z oddania prawa ochronnego do znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy czy umowy leasingu.

Zapraszam do lektury: Podobieństwo znaków towarowych jako przeszkoda

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych – Ustawa o obrocie

Z dniem 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o obrocie, wprowadzone nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku dotyczące identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych. tj. „DZIAŁ IIIA. Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy”.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad identyfikacji akcjonariuszy przez spółki giełdowe wiąże się z wdrożeniem Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, jak również wykonanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r., którego termin wejścia w życie został ustalony na dzień 3 września 2020 r.

Zgodnie z art. 68j Ustawy o obrocie, na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce giełdowej lub tej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji, posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

Podmiotem uprawnionym do żądania wydania informacji jest spółka giełdowa, której definicję wprowadzono do Ustawy o obrocie przy okazji tej nowelizacji: jest to spółka z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Z powyższego wynika, że przepisy dotyczące identyfikacji akcjonariuszy mają zastosowanie jedynie do spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym.

Zapraszamy do lektury: Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych