Aktualności

Platforma crowdfundingowa utworzona przy doradztwie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy

Kancelaria doradzała spółce Revofund Sp. z o.o., autorowi koncepcji platformy crowdfundingowej www.revofund.com, przy określeniu prawnych ram i zasad działania serwisu internetowego. Kancelaria opracowała m.in. regulamin platformy oraz wzory dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem.  Platforma crowdfundingowa revofund.com umożliwia przedsiębiorcom prezentację informacji o prowadzonej przez nich działalności i planowanych przedsięwzięciach gospodarczych, a pozostałym użytkownikom dokonanie oceny projektu i podjęcie decyzji o zainteresowaniu udzieleniem finansowania, w tym poprzez wymianę poglądów na forum użytkowników. Zadaniem platformy jest również przekazywanie istotnych informacji na temat finansowania crowdfundingowego, tworzenie bazy danych ekspertów, mogących służyć doradztwem przy ocenie prezentowanych na platformie projektów oraz sprzyjanie rozwojowi społeczności użytkowników platformy, zainteresowanych tą formą inwestycji.

Finansowanie przy wykorzystaniu platformy revofund.com może się odbywać w modelu udziałowym lub pożyczkowym. Crowdfunding udziałowy jest rozwinięciem tradycyjnego modelu finansowania społecznościowego w oparciu o nowe możliwości rynkowe i technologiczne. W odróżnieniu od modelu donacyjnego czy nagrodowego crowdfunding udziałowy charakteryzuje się przekazaniem udziałów w przedsiębiorstwie, odpowiednio według wniesionego wkładu przez inwestorów. Wsparcie projektu wiąże się więc z przejęciem części praw korporacyjnych przedsiębiorstwa z perspektywą udziału w przyszłych zyskach firmy, odpowiednio do zaangażowanego kapitału. W przypadku crowdfundingu pożyczkowego, zwanego też dłużnym, przedsiębiorca zaciąga dług u inwestorów na warunkach i zasadach przez niego zaproponowanych. Inwestorzy zarabiają na odsetkach od pożyczonego kapitału.

Na platformie revofund.com prezentowane są obecnie kampanie dwóch pierwszych spółek ubiegających się o pozyskanie finansowania. Po ich zakończeniu, Kancelaria będzie nadzorować proces ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych przez projektodawców dla ochrony interesów inwestorów.

Wspieramy przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  i Fundacja Firmy Rodzinne skupiająca blisko 800 przedsiębiorców realizują program EARLY WARNING EUROPE przy udziale mentorów i konsultantów.

Na zdjęciu pośrodku, Mecenas Mariola Więckowska – Mentor na spotkaniu w Poznaniu w czerwcu br. Bliższe informacje na stronie: www.ffr.pl

strona

 

Mentoring dla Fundacji Firm Rodzinnych

Fundacja Firmy Rodzinne to organizacja społeczna, która bezinteresownie wspiera firmy rodzinne, tworząc przestrzeń dla wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji środowiska Firm Rodzinnych. Fundacja skupia wokół siebie 700 firm rodzinnych. Prowadzi projekt Early Warning Europe w Polsce, w którym odpowiada za przygotowanie i koordynację pracy Mentorów – dyskretna pomoc dla przedsiębiorców w kłopotach. Mecenas Mariola Więckowska została Mentorem Fundacji Firm Rodzinnych.

Firmy-Rodzinne-Mentorzykancelaria-CSW

Sukcesja w firmach rodzinnych – zarządca sukcesyjny

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Rada Ministrów przyjęła 06 lutego 2018 roku przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dalej zwana „Ustawą” oraz „Projektem”.

Link, pod którym można śledzić drogę legislacyjna Ustawy:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657

Link, pod którym znajduje się aktualny Projekt z dnia 31 stycznia 2018 roku:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300657/12447366/12447367/dokument328129.pdf

Link, pod którym znajduje się uzasadnienie Projektu:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300657/12447366/12447367/dokument328130.pdf

Projekt zakłada następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego, która pozwoli na płynną kontynuację działalności po śmierci przedsiębiorcy.

Obecnie po śmierci właściciela firmy prowadzącego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jego spadkobiercy co do zasady nie mogą płynnie kontynuować prowadzenia biznesu. Niejednokrotnie oznacza to koniec funkcjonowania takiej firmy. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak jego firma, NIP czy też decyzji administracyjnych, zwłaszcza zezwoleń oraz koncesji.

Projekt zakłada (art. 6 ust. 1 Projektu), że do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego,
2) zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,
3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządy sukcesyjnego albo zastrzeżenia przez przedsiębiorcę, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 8 ust. 1 Projektu).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 9 ust. 2 Projektu).

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub,
2) osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek (art. 12 ust. 1. Projektu).

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku (art. 12 ust. 2 Projektu).

Do powołania zarządcy sukcesyjnego w obu powyżej opisywanych przypadkach, tj. po śmierci przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100 (art. 12 ust. 3 Projektu).

Zarządcę sukcesyjnego powołać będą mogły także osoby, które dziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 2 lata od otwarcia spadku. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku. (art. 59 i nast. Projektu).

2. Nowe regulacje pozwolą utrzymać w mocy kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę (art. 66 Projektu). W ten sposób sytuacja zatrudnionych pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które będą mogły być przeniesione na spadkobiercę (art. 35 i nast. Projektu). Ustawa ma wprowadzić ułatwienie dotyczące rozliczeń podatkowych. Będą one mogły być prowadzone z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego (art. 73 Projektu).

3. Projekt wprowadza ponadto zwolnienie z podatku od spadków nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą (art. 67 Projektu)

 

Autorzy:
Mariola Więckowska radca prawny – partner
Marcin Wika – radca prawny

 

Podziękowania za udział w Konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom konferencji „Droga po kapitał z GPW na przykładzie sukcesu wielkopolskich firm” za udział w tym wydarzeniu. Załączamy zdjęcia z konferencji oraz ze studia WTK, gdzie Mec. Więckowska i Prof. Paweł Śliwiński udzielili wywiadu zapowiadającego jej program.

Konferencja „DROGA PO KAPITAŁ Z GPW NA PRZYKŁADZIE SUKCESU WIELKOPOLSKICH FIRM”

Szanowni Państwo zapraszamy na organizowaną przez naszą Kancelarię oraz INC Group konferencję, która odbędzie się już 18 stycznia br. w siedzibie WTC w Poznaniu. Tematem jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z upublicznieniem przedsiębiorstwa na GPW. Giełda Papierów Wartościowych objęła naszą konferencję swoim patronatem. Załączamy zaproszenie i kartę zgłoszeniową. Zapraszamy serdecznie !

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM pod linkiem: Konferencja-PROGRAM

ZGŁOSZENIA

Poprzez wypełnienie formularza na stronie Konferencji: www.kierunekgielda.pl lub prosimy o przesłanie  uzupełnionego formularza dostępnego pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy faksem na nr 61 8666 134 lub e-mailem: paulina.molska@wtcpoznan.pl oraz info@fundacjarrk.pl

Kancelaria CSW nadal w Pierwszej Grupie Autoryzowanych Doradców

Uprzejmie informujemy, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2016 r.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni po raz kolejny znalazła się w grupie pierwszej.

Załączamy pismo Giełdy w tej sprawie.

GPW-CSW-grupa-pierwsza-2017

Nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym

Polecamy Państwa uwadze nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dotyczące spółek notowanych na rynku regulowanym i na NewConnect.

Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie dużych podmiotów, które będą spełniały kryteria wynikające ze znowelizowanej w dniu 15 grudnia 2016 r. ustawy o rachunkowości. Kryteria te odnoszą się do liczby pracowników oraz wysokości aktywów lub przychodów na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym.

Zmiany podyktowane są wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 61) i obowiązują począwszy od sprawozdań finansowych sporządzanych za okres od 1 stycznia 2017 r.

Dodatkowe raportowanie niefinansowe obejmuje obowiązek zamieszczania w sprawozdaniach z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu przede wszystkim informacji o politykach w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk. Jeżeli jednostka nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku zagadnień, w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych jednostka podaje powody jej niestosowania. Ponadto, sprawozdanie to ma obejmować również informacje dotyczące modelu biznesowego, ryzyk oraz wskaźników efektywności mających wpływ na informacje finansowe.

Służymy pomocą w ocenie i stosowaniu tych nowych obowiązków.

Karolina Janas - Radca prawny