Publikacje

Artykuły

ESG – Kluczowe informacje dotyczące raportowania niefinansowego

ESG – co to jest?

Pojęcie ESG to skrót od trzech angielskich słów: E – Environmental (środowisko), S- Social (społeczeństwo), G- Governance (ład korporacyjny) odnoszący się do tworzenia i raportowania systemów związanych z zarządzaniem powyższymi niefinansowymi obszarami działalności przedsiębiorstwa.

Ten skrót, pojawiający się w przestrzeni publicznej i w różnych kontekstach, sprowadza się najczęściej do informacji o obowiązkach spółek będących jednostkami zainteresowania publicznego (notowanymi na rynku regulowanym) w kontekście raportowania niefinansowego. W istocie ESG dotyczy szerszych zagadnień związanych z oceną i przygotowaniem spółek do ustalenia i wdrożenia standardów działania istotnych z punktu widzenia powyższych aspektów.

To szersze spojrzenie jest istotą wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej regulacji zmierzających do ujawnienia (zwiększenia transparentności) informacji o tych zagadnieniach. Wprowadzenie obowiązków raportowych zmierza także do określenia stanu i postawienia celów dla podmiotów dużych, średnich i małych, kształtujących realia środowiskowe, społeczne i korporacyjne europejskich gospodarek. Czytaj więcej

Zmiany w KSH

Szanowni Państwo,
stosując na co dzień regulacje Kodeksu Spółek Handlowych w obsłudze naszych Klientów, głównie spółek kapitałowych, przedstawiamy Państwu materiał, który sporządziliśmy w związku z mającymi wejść w życie zmianami. 13 października 2022 roku to data, w której zaczną obowiązywać. Przedstawiamy zmiany w dwóch odrębnych plikach. Jeden dotyczy zmian w regulacjach dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządu, a drugi prawa grup spółek. Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami w tym przedmiocie.

Z pozdrowieniami
Mariola Więckowska
Radca Prawny – Partner Zarządzający

Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Rada Nadzorcza i Zarządu.
Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Prawo holdingowe.

Etap przekształcenia jako pierwszy krok wejścia na rynek NewConnect

Na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, notowane są akcje spółek, które przeprowadziły proces umożliwiający ich dopuszczenie do takiego notowania. Pierwszym etapem, który przechodzi podmiot nie będący spółką akcyjną, jest przekształcenie. Poniżej przedstawię podstawowe  czynności, które należy wykonać,  na przykładzie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Należy przewidzieć w harmonogramie procesu, iż przekształcenie trwa około pół roku. W  praktyce najczęściej jest to początek naszej współpracy z udziałowcami spółki i zarządem. Jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect jesteśmy zdania, iż kluczowym elementem sukcesu związanego z upublicznieniem spółki jest odpowiednie jej przygotowanie do tego statusu. Pozyskanie finansowania na tym rynku uzależnione jest bowiem od transparentności komunikacji z rynkiem/inwestorami. Komunikacja ta przebiega sprawnie i spółka wypełnia obowiązki informacyjne bez problemów, gdy tworzenie od początku zarówno treści jej statutu, jak i regulacji wewnętrznych nakierowane jest na osiągnięcie odpowiedniej  kultury zarządczej i świadomości celów upublicznienia na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej spółki. Ponieważ zgodnie z regulacjami GPW spółka potrzebuje współpracy z Autoryzowanym Doradcą do przeprowadzenia tego projektu ale też przez trzy kolejne lata notowania akcji na rynku NewConnect podkreślam znaczenie tej współpracy już na etapie projektowania dokumentów przekształconej spółki, co wpływa także na możliwość zoptymalizowania harmonogramu poszczególnych jego etapów. Daje często szansę na rewizję księgowości, należności i zobowiązań i  rozliczeń pomiędzy udziałowcami, jeśli zanim oświadczą o przystąpieniu do przekształconej spółki pozostają do rozwiązania jakieś zobowiązania oraz  uporządkowania innych spraw, w tym majątkowych w przedsiębiorstwie spółki, zanim spółka akcyjna stanie się formalnym ich sukcesorem. Na marginesie dodam, iż podobne uwarunkowania dotyczą procesu przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego indywidualnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. To szczególnie należy brać pod uwagę planując proces sukcesji, często także prowadzonej poprzez upublicznienie firmy na rynkach GPW.

Czytaj więcej

Wysokość kar pieniężnych nakładanych na zarządców firm za porozumienia naruszające konkurencję, w świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), zwana dalej Ustawą, przewiduje możliwość nakładania na osoby zarządzające firmą – w tym członków jej zarządu – kar pieniężnych, w przypadku, gdy osoby te, w sposób umyślny dopuściły do zawarcia przez zarządzany przez nie podmiot porozumień antykonkurencyjnych zakazanych przez Ustawę oraz przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 106a Ustawy). Porozumieniami takimi są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: Czytaj więcej

Podobieństwo znaków towarowych jako przeszkoda do uzyskania prawa ochronnego w świetle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz trybunałów Unii Europejskiej

W myśl art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), jedną z przeszkód dla zarejestrowania znaku towarowego, a tym samym uzyskania prawa ochronnego na ten znak, jest jego podobieństwo do znaku zarejestrowanego wcześniej dla towarów identycznych lub podobnych. Podobieństwo takie uniemożliwia rejestrację znaku, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia przez odbiorców obu tych znaków. Czytaj więcej

Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych – Ustawa o obrocie

Z dniem 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o obrocie, wprowadzone nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku dotyczące identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych. tj. „DZIAŁ IIIA. Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy”.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad identyfikacji akcjonariuszy przez spółki giełdowe wiąże się z wdrożeniem Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, jak również wykonanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r., którego termin wejścia w życie został ustalony na dzień 3 września 2020 r.

Zgodnie z art. 68j Ustawy o obrocie, na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce giełdowej lub tej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji, posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

Podmiotem uprawnionym do żądania wydania informacji jest spółka giełdowa, której definicję wprowadzono do Ustawy o obrocie przy okazji tej nowelizacji: jest to spółka z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Z powyższego wynika, że przepisy dotyczące identyfikacji akcjonariuszy mają zastosowanie jedynie do spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym.

Zapraszamy do lektury: Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych

Regulacje antykryzysowe – nowe prawa i obowiązki pracodawcy

1. Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest zasygnalizowanie najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy rozwiązań, wprowadzonych w obszarze prawa pracy w związku z epidemią koronawirusa, z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich zastosowania. W końcowej części prezentacji wskazano też niektóre propozycje zapowiadanych na bieżący rok zmian Kodeksu pracy, niezwiązanych z COVID-19, które ze względu na swój nowatorski charakter wymagają zdaniem autora szczególnej uwagi pracodawcy. Czytaj więcej