Publikacje

Artykuły

Zmiany dotyczące instytucji przedawnienia

W 2017 roku należy zwrócić szczególną uwagę na instytucję przedawnienia długu. Resort sprawiedliwości prowadzi bowiem prace nad rządowym projektem ustawy, zmieniającej przepisy regulujące tę jakże ważną w polskim obrocie prawnym i gospodarczym, instytucję. Projekt ustawy nie trafił jeszcze do prac sejmowych, ale planowane zmiany są na tyle istotne, że należy o nich wspomnieć już teraz. Zgodnie z komunikatami wydawanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie instytucji przedawnienia miałaby wejść w życie w połowie 2017 roku.

 

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za wady rzeczy – gwarancja i rękojmia w leasingu

Co do zasady leasingodawca, zwany też finansującym (firma leasingowa) nie odpowiada wobec leasingobiorcy (korzystającego) za wady rzeczy oddawanej w leasing. Katalog takich przypadków jest bardzo ograniczony, gdyż sprowadza się wyłącznie do wad rzeczy, które powstały w wyniku okoliczności, za które leasingodawca odpowiada. Nie oznacza to jednak, że leasingobiorca nie ma możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu gwarancji lub rękojmi. Podobnie jak w konstrukcji standardowej umowy sprzedaży, odpowiedzialność tę poniesie zbywca lub producent rzeczy, z której za pośrednictwem leasingodawcy korzysta leasingobiorca. Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy i innych powiązanych ustaw

Dnia 1 stycznia 2017 roku, na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzającej tzw. pakiet „100 zmian dla firm”, wszedł w życie szereg zmian w Kodeksie pracy. Oznacza to nowości zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Poniżej omówienie najważniejszych zmian w Kodeksie pracy i o ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czytaj więcej

Platforma ODR – aktualizacja

W marcu zeszłego roku przygotowałem artykuł poświęcony tworzonej platformie ODR (Online Dispute Resolutions). Przypomnę, że jest to dostępna na stronach internetowych Komisji Europejskiej unijna platforma elektroniczna, służąca do ujednoliconego, pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów między konsumentami a przedsiębiorcami zawieranych online. Dotyczy więc ona w szczególności przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe w koncepcji B2C, czyli business to customers. Serwis jest dostępny we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego a podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Podział majątku wspólnego małżonków następuje w drodze rozwodu, bądź umownego zniesienia wspólności. Do dnia ustania wspólności małżonkowie są współwłaścicielami całego majątku dorobkowego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, w której to nie mają określonych udziałów. W momencie ustania tejże wspólności, stają się oni współwłaścicielami w częściach ułamkowych i mają, co do zasady, równe udziały w całym dorobku.

W rzeczywistości jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, gdyż podział przeważnie nie jest równy i ekwiwalentny w naturze oraz często towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Gdy w grę wchodzi nieruchomość, zazwyczaj przyznaje się ją jednemu z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Z kolei przyznanie jednej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego stanowi nabycie tej rzeczy, a to, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, sprawia, że ewentualna przyszła sprzedaż tej nieruchomości będzie wiązała się co do zasady z obowiązkiem zapłaty podatku.

Czytaj więcej

Potrącenie Wynagrodzenia

Kodeks pracy zawiera szereg okoliczności, mających wpływ na możliwość potrącania określonych wierzytelności z wynagrodzenia pracownika.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że bez zgody pracownika pracodawca może potrącić:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność Komandytariusza

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego, której funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (dalej KSH). Doprecyzowując należy wskazać, że spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tak zwanej sumy komandytowej. Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości rolnej

W dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa wprowadza daleko posunięte ograniczenia dot. nieruchomości prywatnych, bowiem znowelizowała znacząco w szczególności ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) zwana dalej Ustawą, która także weszła w życie dnia 30 kwietnia 2016 roku. Czytaj więcej

AFI – nowa kategoria funduszy inwestycyjnych, w tym w formie spółek handlowych, podlegających nadzorowi komisji nadzoru finansowego

Obszerną nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie dnia 4 czerwca 2016 r. dokonano wdrożenia do polskiego prawa (m.in.):

  • dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI),
  • dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V)

Czytaj więcej

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka oraz dzieci

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Na wstępie należy wskazać, że w trakcie trwania małżeństwa podstawę obowiązku świadczeń alimentacyjnych między małżonkami stanowi art. 27 Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, który mówi, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czytaj więcej