Publikacje

Artykuły

Podział majątku wspólnego a podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Podział majątku wspólnego małżonków następuje w drodze rozwodu, bądź umownego zniesienia wspólności. Do dnia ustania wspólności małżonkowie są współwłaścicielami całego majątku dorobkowego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, w której to nie mają określonych udziałów. W momencie ustania tejże wspólności, stają się oni współwłaścicielami w częściach ułamkowych i mają, co do zasady, równe udziały w całym dorobku.

W rzeczywistości jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, gdyż podział przeważnie nie jest równy i ekwiwalentny w naturze oraz często towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Gdy w grę wchodzi nieruchomość, zazwyczaj przyznaje się ją jednemu z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Z kolei przyznanie jednej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego stanowi nabycie tej rzeczy, a to, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, sprawia, że ewentualna przyszła sprzedaż tej nieruchomości będzie wiązała się co do zasady z obowiązkiem zapłaty podatku.

Czytaj więcej

Potrącenie Wynagrodzenia

Kodeks pracy zawiera szereg okoliczności, mających wpływ na możliwość potrącania określonych wierzytelności z wynagrodzenia pracownika.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że bez zgody pracownika pracodawca może potrącić:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność Komandytariusza

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego, której funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (dalej KSH). Doprecyzowując należy wskazać, że spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tak zwanej sumy komandytowej. Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości rolnej

W dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa wprowadza daleko posunięte ograniczenia dot. nieruchomości prywatnych, bowiem znowelizowała znacząco w szczególności ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) zwana dalej Ustawą, która także weszła w życie dnia 30 kwietnia 2016 roku. Czytaj więcej

AFI – nowa kategoria funduszy inwestycyjnych, w tym w formie spółek handlowych, podlegających nadzorowi komisji nadzoru finansowego

Obszerną nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie dnia 4 czerwca 2016 r. dokonano wdrożenia do polskiego prawa (m.in.):

  • dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI),
  • dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V)

Czytaj więcej

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka oraz dzieci

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Na wstępie należy wskazać, że w trakcie trwania małżeństwa podstawę obowiązku świadczeń alimentacyjnych między małżonkami stanowi art. 27 Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, który mówi, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czytaj więcej

Podróż służbowa w praktyce

Na początek należałoby wyjaśnić, czym dokładnie jest podróż służbowa. Otóż pojęcie podróży służbowej wyjaśnia częściowo art. 77 (5) Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Przy podróży służbowej nie następuje zmiana miejsca świadczenia pracy zapisanego w umowie o pracę.

Czytaj więcej

Prawo do auta zastępczego

W społeczeństwie nadal istnieje niska świadomość faktu, że właściciel auta uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu czy ubezpieczony chce z niego skorzystać w ramach OC sprawcy, czy w ramach własnego AC. Czytaj więcej

Nowy obowiązek podatkowy od 1 lipca 2016 roku – jednolity plik kontrolny (JPK)

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek udostępniania organom podatkowym przez przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w ujednoliconej formie elektronicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dane z ewidencji VAT będą przedkładane organom podatkowym miesięcznie bez uprzedniego wezwania. Celem nowelizacji jest usprawnienie procesu kontroli podatkowej i skarbowej, a co za tym idzie, skuteczniejszej walki z nadużyciami w zakresie tego podatku. Dodatkowo umożliwi podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji zapewne pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. Czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w pigułce

Dnia 8 września 2016 roku na mocy z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 7 września 2015, poz. 1311) wejdą w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną oraz kodeks cywilny. Zmiany w KPC mają prowadzić do rozszerzenia stopnia informatyzacji postępowania cywilnego, przyspieszenia postępowań sądowych, m.in. poprzez ograniczenia możliwości przedłużania tychże postępowań przez strony oraz uproszczenie niektórych dokonywanych w ich toku czynności procesowych. Istotną zmianą w zakresie kodeksu cywilnego jest wprowadzenie nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej. Najistotniejsze zmiany dokonane w powyższych ustawach zostaną pokrótce przedstawione poniżej. Czytaj więcej