Publikacje

ArtykułyPlatforma ODR – czyli nowy sposób rozstrzygania sporów konsumenckich

Najogólniej rzecz ujmując, platforma ODR, czyli Online Dispute Resolutions jest to unijny serwis internetowy, ułatwiający rozstrzyganie sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą przez niezależnego mediatora drogą elektroniczną. Serwis jest bezpłatny i dostępny we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR działa w ramach postępowania w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów, czyli postępowanie ADR (Alternative Dispute Resolution) – oznacza pozasądowe postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów.

To swoiste novum zostało wprowadzone do polskiego systemu przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Zgodnie z w/w rozporządzeniem nowe regulacje należy stosować od 9 stycznia 2016 r. Sama platforma ODR, za pomocą której mają być rozstrzygane spory, została uruchomiona w lutym 2016 r. Polska ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest na razie w fazie projektu, niemniej jednak warto pomyśleć o dostosowaniu swojego sklepu internetowego do nowych przepisów.

 

Cele i założenia nowych przepisów

W założeniu ustawodawcy głównym celem platformy ODR jest ograniczenie toczonych sporów sądowych, które często są kosztowne i czasochłonne. Nowe przepisy zapewnią konsumentom możliwość dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dzięki wykorzystaniu platformy ODR konsument będzie miał możliwość, aby w wygodny i szybki sposób zgłosić skargę dotyczącą zakupu internetowego i rozstrzygnąć go online, bez konieczności osobistego kontaktu. Platforma ODR powinna ponadto stanowić źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży, lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że w Polsce przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporu. Może on odmówić korzystania z nich, mimo wystosowania przez konsumenta wniosku o rozwiązanie sprawy w sposób pozasądowy. W opisywanym przypadku konsumentowi pozostaje droga sądowa.

 

Procedura

  1. Procedura przebiega w ten sposób, że w pierwszym kroku strona skarżąca składa skargę za pośrednictwem platformy ODR na elektronicznym formularzu,
  2. Następnie, taki formularz kierowany jest do strony przeciwnej po to, by wspólnie dokonać wyboru podmiotu oferującego usługi ADR online, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Jeśli strony na tym etapie i co do tej kwestii nie będą mogły się porozumieć, skarga nie będzie dalej rozpatrywana,
  3. Podmiot, któremu skarga została przekazana niezwłocznie informuje strony o tym, czy zgadza się rozpatrywać ten spór, czy tego odmawia. W przypadku gdy w ciągu 30 dni kalendarzowych od przedłożenia formularza skargi strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie podmiotu, który ma rozstrzygnąć spór, lub gdy podmiot, który ma rozstrzygnąć spór odmawia rozpatrywania danego sporu, skarga nie jest dalej rozpatrywana. Strona skarżąca jest informowana o możliwości skontaktowania się z doradcą ds. ODR w sprawie ogólnych informacji o innych środkach dochodzenia roszczeń,
  4. Skarga jest rozpatrywana przez odpowiedni podmiot rozstrzygający spory,
  5. Ogłaszane jest rozstrzygnięcie.

 

Obowiązki

Rozporządzenie dotyczące platformy ODR nakłada w szczególności na sprzedawców następujące obowiązki:

  1. Podanie na swoich stronach internetowych łącza elektronicznego do platformy ODR. Rozporządzenie wymaga, aby to łącze było łatwo dostępne dla konsumentów. Informacja o platformie ODR, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na stronie sklepu i powinna zostać przekazana w przystępny sposób. Na stronie sklepu internetowego powinien znajdować się również link do platformy ODR,
  2. Podanie na swoich stronach internetowych adresu poczty elektronicznej – wymóg ten wynika już z ustawy o prawach konsumenta i większość przedsiębiorców go stosuje.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja drugiego obowiązku jest w praktyce od dawna stosowana, bo niemalże każdy przedsiębiorca podaje na swojej stronie internetowej adres poczty elektronicznej. W zakresie zaś realizacji pierwszego z wymienionych obowiązków, to jego realizacja polega na podaniu na swojej stronie internetowej łącza elektronicznego do platformy ODR. Realizacja tego obowiązku może nastąpić poprzez zamieszczenie poniższej informacji:

„Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

 

Marcin Wika – Radca Prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni