Oferta

Obsługa biznesu

 

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • zakładanie przedsiębiorstw – analiza i pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej, reprezentacja przed sądami i organami państwowymi w procesie rejestracji
 • doradztwo w kształtowaniu struktur korporacyjnych – relacje wspólników, wewnętrzne struktury organizacyjne, budowanie grup kapitałowych
 • występowanie, we współpracy z doradcami podatkowymi, o indywidualne interpretacje podatkowe
 • sporządzanie aktów założycielskich: umów spółek, statutów i porozumień wspólników
 • doradztwo i reprezentacja w sporach korporacyjnych, w tym zaskarżanie uchwał organów spółek

Ład korporacyjny

 • sporządzanie aktów korporacyjnych: regulaminy, uchwały organów spółek
 • organizacja i obsługa prawna zwoływania i przebiegu walnych zgromadzeń, w tym przewodniczenie obradom
 • przygotowywanie, protokołowanie i obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

Doradztwo w działalności bieżącej

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych i finansowych
 • doradztwo i opracowanie umów związanych z nabyciem aktywów, w tym nieruchomości
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • analiza i doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń zobowiązań
 • sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentacja w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją
 • ochrona wartości niematerialnych i prawnych

Finansowanie zewnętrzne

 • doradztwo w sprawach związanych z pozyskiwaniem finansowania przez przedsiębiorców, w tym w formie kredytów, pożyczek, leasingu, dotacji
 • kojarzenie partnerów biznesowych i pośredniczenie w kontaktach z firmami inwestycyjnymi, w tym aniołami biznesu
 • opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych realizowanych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza i ocena uwarunkowań prawnych związanych z łączeniem środków publicznych i prywatnych w realizacji inwestycji (partnerstwo publiczno – prywatne)
 • tworzenie spółek z udziałem gmin
 • udział w procesach pozyskiwania kapitału poprzez emisję obligacji komunalnych
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych związanych z komercjalizacją zakładów opieki zdrowotnej

Przekształcenia własnościowe i sukcesja

 • analiza i ocena struktur własnościowych i powiązań kapitałowych
 • przygotowywanie projektów umów i dokumentów transakcyjnych w procesach sprzedaży oraz kupna udziałów i akcji
 • tworzenie spółek celowych
 • wydzielanie i przenoszenie zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • analiza skutków i opracowywanie modeli sukcesji (następstwa prawnego) po osobach fizycznych i prawnych
 • doradztwo w procesach podziału, połączenia (fuzje i przejęcia) i  przekształceń przedsiębiorców
 • udział w procesach prywatyzacji i reprywatyzacji

Restrukturyzacje i upadłości

 • doradztwo w procesach restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, w tym konwersji długu na kapitał, cesji, odnowienia i modyfikacji zobowiązań
 • analiza wystąpienia przesłanek upadłości i przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego, w tym propozycji układowych
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, w tym zgłaszanie wierzytelności, negocjowanie warunków układu i nadzór nad jego wykonaniem
 • doradztwo w sprawach odpowiedzialności członków organów spółki w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość w terminie
 • prowadzenie likwidacji podmiotów