Aktualności

Nasz sukces jako Autoryzowanego Doradcy dla Spółki FIGENE CAPITAL S.A. notowanej na rynku NewConnect

Na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 9 listopada 2022 roku została podjęta decyzja uwzględniająca wniosek Spółki o wprowadzenie do obrotu blisko 144 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E. Wniosek o wprowadzenie wraz z dokumentem informacyjnym, procedowanie przed organami GPW, KDPW w przedmiocie procedur z tym faktem związanych było przedmiotem prac naszej Kancelarii jako AD. Prace obejmowały uprzednio proces due diligence i doradztwa korporacyjnego oraz scalenia akcji, o czym informowaliśmy na naszej stronie w dniu 22 czerwca br. Spółka działa w sektorze OZE. Nadal prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze jej strategii rozwoju oraz wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect. Figene Capital S.A. podjęło już uchwałę o planowanym przedsięwzięciu przeniesienia notowań akcji na rynek główny.

Link do dokumentu informacyjnego i uchwały GPW.

Kancelaria uzyskała od Zarządu Figene Capital S.A. list referencyjny, który poniżej załączamy. Dziękujemy Spółce za te słowa.

FIGENE-referencje-2022

Stowarzyszenie Kancelarii IurisLink na Zgromadzeniu w Szczawnie Zdroju

Jako Prezes Stowarzyszenia zwołałam Zgromadzenie. Łatwo nie było uzyskać frekwencji ale udało się. Było jak zwykle dynamicznie i twórczo ale i bardzo, bardzo serdecznie. Wymiana doświadczeń z aktualnego stanu kondycji adresatów doradztwa prawnego szesnastu stowarzyszonych kancelarii i kierunków naszych dalszych działań na ich rzecz, skutkuje wydaniem dorocznego Biuletynu i integracją w ramach świadczonych usług. Rumieńców nabiera współpraca naszej Kancelarii z niemiecką Kancelarią Wolfganga Schirpa z Berlina. Pojawią się niebawem efekty synergii naszych doświadczeń w specjalizacji obsługi rynku kapitałowego. To bardzo budujące doświadczenie. Zważywszy na okoliczności popandemiczne i te związane z napaścią Rosji na Ukrainę oraz te, w których przyszło nam aktualnie funkcjonować i zawodowo i osobiście, to spotkanie było bezcenne. Dziękuję tym, którzy przybyli i tym, którzy byli z nami zdalnie. Przy okazji polecam Państwu miejsce naszego pobytu, kompleks hotelowo restauracyjny Dworzysko w Szczawnie Zdroju. Pysznie karmią i otoczenie przecudne.

Biuletyn zamieszczony jest na naszej stronie w zakładce „Publikacje„.

Zmiany w KSH

Szanowni Państwo,
stosując na co dzień regulacje Kodeksu Spółek Handlowych w obsłudze naszych Klientów, głównie spółek kapitałowych, przedstawiamy Państwu materiał, który sporządziliśmy w związku z mającymi wejść w życie zmianami. 13 października 2022 roku to data, w której zaczną obowiązywać. Przedstawiamy zmiany w dwóch odrębnych plikach. Jeden dotyczy zmian w regulacjach dotyczących Rad Nadzorczych i Zarządu, a drugi prawa grup spółek. Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami w tym przedmiocie.

Z pozdrowieniami
Mariola Więckowska
Radca Prawny – Partner Zarządzający

Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Rada Nadzorcza i Zarządu.
Klik: Prezentacja Kancelarii CSW – Prawo holdingowe.

Doradztwo Kancelarii w procesie scalenia akcji spółki publicznej

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z sukcesem przeprowadziła proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., której akcje notowane są na rynku NewConnect. W ramach procesu scalenia Kancelaria przygotowała harmonogram działań uwzględniający analizę i przygotowanie odpowiedniej dla tego procesu struktury i statusu akcji. Obejmował on zamianę akcji imiennych na okaziciela i wyrównywanie niedoborów scaleniowych między akcjonariuszami. Rozstrzygnęliśmy istotne problemy interpretacyjne związane ze statusem akcji w kontekście wymogów scalenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do scalenia, w tym projekty uchwał i wnioski kierowane do instytucji rynku kapitałowego. Wszystkie czynności zostały wykonane w terminach określonych w sporządzonym przez nas harmonogramie. Proces scalenia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., która prowadzi działalność w przedmiocie OZE był niezbędnym etapem porządkującym status Spółki jako podmiotu publicznego, będącego w procesie wprowadzenia kolejnych serii akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Scalenie objęło 2.131.421.310 akcji. W wyniku wymiany wg parytetu 10:1 liczba akcji uległa zmniejszeniu do 213.142.131 akcji, a wartość nominalna została zwiększona z kwoty 0,10 zł do 1,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość rynkowa akcji objętych scaleniem wynosi ponad 600 mln zł (według średniego kursu akcji notowanych na rynku NewConnect i nowego kursu odniesienia).

Rada Autoryzowanych Doradców – uchwała Zarządu GPW

Z satysfakcją zawiadamiamy, iż mec. Mariola Więckowska – Partner Zarządzający Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy będącej Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect, została powołana przez Zarząd GPW do Rady Autoryzowanych Doradców. Pierwsze posiedzenie Rady z jej udziałem odbędzie się 19 maja 2022 r. w siedzibie Giełdy.

Zapraszamy do nowej siedziby w Poznaniu/Libelta 27

Szanowni Państwo,

od dnia 1 kwietnia 2022 roku Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni zaprasza do nowej siedziby w Poznaniu. Libelta 27 to wspaniałe, prestiżowe i inspirujące miejsce w pięknie odrestaurowanej kamienicy z dziewiętnastego wieku w Dzielnicy Stare Miasto. Otoczeni profesjonalną obsługą zarządczą budynku, całą  przyjazną jego  infrastrukturą i urokiem otoczenia kontynuujemy doradztwo dla Państwa i podejmujemy nowe wyzwania. Wybraliśmy to miejsce z przekonaniem, że wpisuje się w naszą ideę prowadzenia doradztwa dla Państwa. Opieramy się konsekwentnie na realizacji naszego głównego profilu działania w zakresie regulacji rynku kapitałowego, prawa korporacyjnego, fuzji,  przekształceń i doradztwie w procesie pozyskiwania finansowania na rozwój firm. Przy tak prowadzonym od lat profilu działania nadal pozostajemy przy naszej zasadzie, iż obok  wiedzy i doświadczenia kluczowe jest indywidualne podejście do każdego Klienta i zbudowanie zasad współpracy opartych na zaufaniu. Sięgamy także po nieuchronnie następujące zmiany technologiczne w otoczeniu usług prawnych. Mamy doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla powstania i funkcjonowania platformy crowdfundingowej. Od miesiąca komandytariuszem naszej spółki jest nowo utworzona  spółka  CSW NewTech sp. z o.o.. Celem jej działania jest doradztwo w obszarze zastosowania technologii blockchain oraz dla podmiotów prowadzących działalność w innych dziedzinach nowych technologii. Do zespołu Kancelarii dołączyli eksperci prowadzący doradztwo transakcyjne.

Kłaniamy się Państwu z tego miejsca i zapraszamy

Mariola Więckowska

Radca Prawny – Partner Zarządzający

Sukces UNIMOT S.A. – zawarcie przedwstępnej umowy umożliwiającej nabycie aktywów Grupy LOTOS S.A. w ramach planowanego połączenia z PKN Orlen S.A.

UNIMOT S.A., której akcje od 2017 roku notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale S.A., obejmującej biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów wraz z umową kredytową w zakresie finansowania transakcji. Umowa została zawarta w ramach prac zmierzających do wdrożenia środków zaradczych nałożonych przez Komisję Europejską na PKN Orlen S.A. w ramach planowanego połączenia z Grupą LOTOS S.A.

Celem uzgodnionej transakcji jest wejście Grupy UNIMOT w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi.

Akwizycja wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów i rozszerzanie własnego łańcucha wartości, co przewiduje Strategia biznesowa Grupy UNIMOT na lata 2018-2023. Dzięki przejęciu nowych biznesów znacząco wzrośnie skala działalności Grupy, a przejmowane biznesy będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowane Emitenta.

Według wstępnych szacunków Zarządu Spółki, popartych analizami wewnętrznymi i zewnętrznymi – wpływ przejmowanych biznesów na EBITDA skonsolidowaną Emitenta po zamknięciu transakcji może sięgać w pierwszych kilku latach ok. 70-100 mln zł EBITDA rocznie.

Powyższe informacje zawarte są w raporcie na stronie www Spółki: Link do raportu

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni świadczy doradztwo prawne dla Unimot S.A. od roku 2012 r. Najpierw jako jej Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. Następnie uczestniczyliśmy w procesie przeniesienia akcji Spółki na rynek główny GPW. W procesie IPO jako doradca prawny, braliśmy udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego a także wprowadzeniu akcji Spółki do notowań na tym rynku. Aktualnie, w  ramach współpracy z UNIMOT S.A. Kancelaria doradza w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w związku z wydarzeniami, które wymagają raportowania, w tym informacji poufnych. Podczas przygotowań do zawarcia umowy przedwstępnej w procesie nabycia aktywów objętych przedmiotową umową, Kancelaria uczestniczyła w analizie dokumentów i okoliczności, które były związane z identyfikacją, opóźnieniem i podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej, w tym w zakresie przygotowania raportu bieżącego i komunikacji inwestorskiej. Projekt z ramienia Kancelarii prowadziła mecenas Karolina Janas.

Gratulujemy Unimot S.A. skutecznej realizacji strategii rozwoju i życzymy dalszych sukcesów!

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy w I Grupie Autoryzowanych Doradców

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, iż pismem GPW zostaliśmy w dniu dzisiejszym poinformowani o tym, iż po dorocznej ocenie naszej pracy jako AD na rynku NewConnect i Catalyst za rok 2020, pozostajemy nadal w I Grupie najwyżej ocenianych doradców. Giełda dokonuje weryfikacji AD w oparciu o następujące kryteria:
a)    jakości dokumentacji sporządzanej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
b)    jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO (w szczególności w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 29 Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO, tzn. niezwłocznego informowania Organizatora ASO w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu ASO, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych),
c)     jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
d)    aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
e)    wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO(terminowość przekazania sprawozdania z działalności AD, data uiszczenia opłaty rocznej, informowanie GPW o umowach z emitentami, zatrudnianych Certyfikowanych Doradcach i innych kwestiach na żądanie GPW),
f)      innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zawsze przykładaliśmy wielką wagę aby spółki, które zamierzają debiutować na rynkach GPW były do tego procesu odpowiednio przygotowane. Przestrzeganie zasad raportowania i transparentne prowadzenie relacji z rynkiem ma bowiem kluczowe znaczenie, w tym w zakresie jakości i terminowości publikowanych sprawozdań finansowych. Zbudowanie świadomości kadry zarządzającej i menedżerskiej, a także osób na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej, jakie są obowiązki spółki publicznej, ma dla jakości tych relacji kluczowe znaczenie. Te zaś ze spółek, które są na tym rynku już notowane, a planują kolejne emisje akcji i wprowadzenie ich do obrotu powinny pokazać i właściwie wykazać cele tych emisji. Wiarygodność i transparentność, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego to elementy, które składają się na możliwości pozyskania kolejnych inwestorów dla rozwoju spółki.

Pod linkiem załączamy pismo Giełdy Papierów Wartościowych: Kancelaria CSW-GPW

Dziękujemy naszym Klientom za rozumienie celów naszej współpracy i wypełnianie standardów spółek publicznych.
Życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów.

W imieniu Zespołu Certyfikowanych Autoryzowanych Doradców Kancelarii
Mariola Więckowska