Kancelaria

Polityka Prywatności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)  informujemy:

 1.  Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28, KRS nr 0000233217 (dalej Kancelaria).

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: kancelaria@kancelaria-csw.pl oraz tel: 61  852 18 15

      2.  Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w następującym celu:

 • świadczenia usług prawnych i doradztwa gospodarczego dla Klientów tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy (art.6 ust 1 lit b RODO),
 • wypełnienia spoczywających na Kancelarii obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak np. ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.
 • wysyłania ofert oraz treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

      3.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

       4.  Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, tj. :

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania  umowy a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a także dla ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Kancelarię,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 • w zakresie marketingu i promocji usług realizowanych w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

      5.  Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane możemy ujawnić:

 • pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
 • pracownikom i współpracownikom (radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy), na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy –  w celu umożliwienia zastępstwa procesowego radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącego Państwa sprawę,
 • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Kancelarii tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, usługi podatkowo – rachunkowe i kadrowe,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym oraz usługi pocztowo-kurierskie,
 • organom administracji państwowej oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

      6.  Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania  w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

      7.  Dobrowolność podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy oraz dla spełnienia ciążących na Kancelarii obowiązkach wynikających z przepisów prawa.
Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.

      8.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

      9.  Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.