Oferta

Rynki kapitałowe

 

Debiuty na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • udział w procesach wprowadzania papierów wartościowych na rynek podstawowy Giełdy oraz do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect i Catalyst)
 • udział w konsorcjach doradczych z udziałem domów maklerskich, biegłych rewidentów i innych doradców
 • analizowanie stanu prawnego przedsiębiorstw
 • doradztwo przy budowie struktur korporacyjnych spółek związanych z przygotowaniem do ich upublicznienia –przekształcenia, struktury wewnętrzne, statuty i uchwały organów spółek
 • doradztwo w procesach budowy strategii rozwoju spółek
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej w postepowaniach przed Giełdą, Komisją Nadzoru Finansowego i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, sporządzanie części prawnych dokumentów informacyjnych i prospektów emisyjnych
 • udział w postępowaniach w sprawie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu

Autoryzowane Doradztwo na NewConnect i Catalyst

 • doradztwo związane z emisją papierów wartościowych i przygotowaniem do debiutu na NewConnect lub Catalyst dla:
  • spółek planujących debiut
  • spółek zamierzających wprowadzić papiery wartościowe kolejnych emisji
 • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych oraz monitorowanie prawidłowości ich wypełniania
 • bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w alternatywnym systemie

NewConnect   Catalyst

Emisja papierów wartościowych

 • przygotowanie warunków emisji akcji, obligacji – ocena celów i udział w budowie strategii
 • doradztwo w przygotowaniu założeń i przebiegu subskrypcji papierów wartościowych w  ofercie prywatnej lub publicznej, w tym w ramach kapitału docelowego lub warunkowego
 • doradztwo w sprawach wyłączeń od obowiązku prospektowego
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej do dematerializacji i rejestracji w ewidencji papierów wartościowych

Obowiązki informacyjne Emitentów

 • doradztwo w zakresie stosowania regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych
 • pomoc w przygotowaniu raportów bieżących i okresowych publikowanych w systemie EBI i ESPI
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów ustawy o ofercie publicznej i o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, wykonywania praw z papierów wartościowych, okresów zamkniętych i wezwań do nabywania lub zbywania akcji
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla członków organów i kadry menedżerskiej w zakresie obowiązków informacyjnych
 • doradztwo w zakresie stosowania przez emitentów zasad dobrych praktyk

Administrator Zastawu i Hipoteki

 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń ustanawianych w związku z emisją obligacji
 • pełnienie funkcji administratora zastawu lub hipoteki w interesie obligatariuszy

Podmioty licencjonowane

 • doradztwo w zakresie czynności wymagających uzyskania zezwolenia na działalność maklerską
 • doradztwo w sprawach związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte

 • doradztwo przy tworzeniu struktur organizacyjnych z wykorzystaniem  funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • analiza, przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i umów o zarządzanie, statutów i procedur wewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • doradztwo przy działalności i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi