Publikacje

Artykuły

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych

Zwiększająca się ilość regulacji prawnych nakładających na organy spółek publicznych szereg wymagań i obowiązków powoduje m.in. zaostrzenie odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, zwiększając jednocześnie ryzyko ponoszenia konsekwencji za ich nietrafne decyzje. Zarządzający spółką oraz osoby, które nadzorują jej działalność muszą zatem posiadać wiedzę z wielu dziedzin prawa, które regulują działalność spółki. Odpowiedzialność członków organów spółek publicznych może przybierać postać odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnej, jak również odpowiedzialności karnej. Czytaj więcej

Projekt prostej spółki akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 maja 2018 roku, będący obecnie na etapie opiniowania, proponuje uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Motywem do wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej była analiza prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. startupów, czyli przedsięwzięć realizowanych najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach niepewności rynkowej, będących na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesu. Prosta spółka akcyjna ma stanowić typ spółki kapitałowej, łączący elementy charakterystyczne zarówno dla spółki akcyjnej jak i spółki z o.o., a nawet handlowych spółek osobowych. Inicjatywa podjęcia prac legislacyjnych nad przepisami normującymi nową formę spółki kapitałowej napotkała na szczególnie podatny grunt w środowisku startupów i spółek high-tech. Czytaj więcej

Ugoda z podmiotem sektora finansów publicznych

Dnia 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933), zwana „pakietem wierzycielskim”. Ta kompleksowa nowelizacja autorstwa Ministra Rozwoju dotyczy wielu ustaw, w tym także ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W zakresie, której wprowadza ona nowy art. 54a w następującym brzmieniu:

  1. „Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.
  2. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.”

Czytaj więcej

Nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej znaczenie dla przedsiębiorców

Na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej ustawa) dnia 18 kwietnia br. weszły w życie nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców, który świadczą usługi w zakresie przewozu drogowego towarów wrażliwych. W/w akt prawny jest nową ustawą, a nie nowelizacją.

Celem przedmiotowej ustawy jest uszczelnienie podatku VAT związanego z przewozem towarów wrażliwych (paliw, olejów smarownych, tytoniu, alkoholu itd.) poprzez monitorowanie drogowego przewozu towarów. Przepisy mają służyć, jako narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują w szczególności w/w towarami. Podmioty wskazane w ustawie będą zobowiązane m.in. do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. Aby przesyłać takie zgłoszenia, uzupełniać je i aktualizować, należy zarejestrować się na portalu PUESC (link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=bYP2Lvmd-XCHoWzt6m+JlXWt.undefined). Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Dnia 29 maja 2017 roku Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r, poz.1074.), której data wejścia w życie to dzień 17 czerwca 2017 roku.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody stanowi kompromis między przepisami obowiązującymi przed w/w nowelizacją, a tymi, które w mocy były do końca roku 2016. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na masowe protesty obywateli oraz organizacji eksperckich wynikające z szerzącej się od początku roku wycinki drzew. Sejm częściowo wycofał się ze swojego dotychczasowego stanowiska, biorącego pod uwagę w zasadzie jedynie interesy właściciela nieruchomości i przygotował zaostrzenie regulacji związanych z wycinaniem drzew. Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew lub krzewów, rosnących na należącej do niej nieruchomości będzie musiała co do zasady dokonać zgłoszenia planowanej wycinki w urzędzie gminy. Przedstawiam poniżej opis najistotniejszych kwestii związanych z w/w nowelizacją. Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Dnia 11 kwietnia 2017 roku przekazano Prezydentowi projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw. Zgodnie z projektem ustawy, zmiany opisane poniżej mają wejść w życie już od dnia 01 czerwca 2017 roku.

Nadchodzące zmiany mają usprawnić i skrócić postępowanie, zwiększyć ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, a także wpłynąć na zwiększenie zaufania obywateli do aparatu administracyjnego. Czytaj więcej

Między fikcją a prawdą ,,obowiązku meldunkowego”

Pojęcie ,,obowiązku” zostało zdefiniowane w Powszechnym Słowniku Języka Polskiego jako ,,konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego”, z kolei desygnatami ww. słowa wskazuje się terminy takie jak ,,ciężar”, ,,powinność” czy ,,zobowiązanie”. Uwzględniając aktualne stanowisko Sądu Najwyższego, powszechnie akceptowaną w orzecznictwie jak i piśmiennictwie, jest zasada pierwszeństwa wykładni językowej przy analizowaniu treści aktów prawnych, co w teorii i towarzyszącej jej praktyce prowadzi do wniosku, iż punktem wyjścia dla interpretacji przepisów prawnych powinno być odtworzenie ich literalnego brzmienia.

Instytucja obowiązku meldunkowego funkcjonuje w polskim systemie prawnym od ponad osiemdziesięciu lat. Wydawałoby się przyjąć ten fakt za argument wystarczający, dla poświadczenia efektywności w systemie działania organów administracji publicznej na linii obywatel – urzędnik. A co więcej, potwierdzenia aspektu bezproblemowości w toku wykładni prawa, dotyczącej regulacji w zakresie materialnoprawnym przepisów. Jednak, czy aby na pewno ustawowo określony stan prawny jest stanem faktycznym w przypadku obecnych unormowań obowiązku meldunkowego? Czytaj więcej

Nowa ustawa: Prawo przedsiębiorców

W lutym tego roku opublikowany został najnowszy projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, której wejście w życie planowane jest na 1 września. Nowy akt prawny ma zastąpić znaczną część obowiązującej obecnie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wchodzić w skład tzw. pakietu „Konstytucji Biznesu”.

Ustawę rozpoczynać ma preambuła odwołująca się m.in. do konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, zasady równości, niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, a także wskazująca potrzebę ciągłego rozwoju działalności gospodarczej i ochrony konkurencji. Czytaj więcej

Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym

Dnia 9 marca 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Nowelizuje ona m. in. Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym, wprowadzając bardziej przejrzyste regulacje, co ma doprowadzić do wzmocnienia gwarancji i praw wierzycieli oraz ułatwić im dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Zdaniem ekspertów modyfikacje te mają także zwiększyć pewność sytuacji prawnej uczestników procesu budowlanego oraz bezpieczeństwo obrotu, a także zachęcić inwestorów do większej staranności w wyborze kontrahentów. Czytaj więcej

Zmiany dotyczące instytucji przedawnienia

W 2017 roku należy zwrócić szczególną uwagę na instytucję przedawnienia długu. Resort sprawiedliwości prowadzi bowiem prace nad rządowym projektem ustawy, zmieniającej przepisy regulujące tę jakże ważną w polskim obrocie prawnym i gospodarczym, instytucję. Projekt ustawy nie trafił jeszcze do prac sejmowych, ale planowane zmiany są na tyle istotne, że należy o nich wspomnieć już teraz. Zgodnie z komunikatami wydawanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie instytucji przedawnienia miałaby wejść w życie w połowie 2017 roku.

 

Czytaj więcej