AktualnościRealizacja przez klientów istotnych projektów z udziałem Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

W 2019 roku zakończyły się realizacje istotnych projektów, w których Kancelaria brała udział jako doradca prawny.

REINO Capital S.A.

Z końcem 2018 roku, sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru sądowego zmiany wynikające z przyjęcia nowego Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego giełdowej spółki REINO Capital S.A. W związku z subskrypcją akcji aportowych serii E i F ukształtowała się nowa struktura akcjonariatu Spółki i powstała grupa kapitałowa, w skład której wchodzą spółki REINO Partners sp. z o.o., REINO Dywidenda Plus S.A oraz RD WRC Sp. z o.o. Spółki Grupy będą tworzyć i udostępniać inwestorom produkty inwestycyjne oraz zarządzać wehikułami inwestującymi we wszystkie istotne klasy aktywów, w tym w szczególności nieruchomości, zarówno na rynku polskim oraz zagranicą. Wiodącą ideą tego projektu jest zbudowanie holdingu, który jako pierwszy w Polsce będzie zakładał pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.

Radcy prawni Tomasz Buczak i Karolina Janas  byli zaangażowani w doradztwo w procesie ogłoszenia i realizacji publicznego wezwania na sprzedaż akcji tej spółki nowym inwestorom oraz przy emisji nowych akcji skierowanych do wspólników i akcjonariuszy przejmowanych spółek. W ramach realizacji kolejnych kroków na drodze rozwoju Grupy kapitałowej REINO Capital S.A., prawnicy Kancelarii biorą udział w nadzorze nad działalnością Spółki w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz nad pracami związanymi z budową struktur i regulacji wewnętrznych holdingu, w tym systemu kontroli wewnętrznej.

CDRL S.A.

Pod koniec 2018 roku zakończyła się również prywatna subskrypcja obligacji serii B wyemitowanych przez notowaną na rynku regulowanym spółkę CDRL S.A. W ramach emisji uplasowano 8.900 obligacji o łącznej wartości 8.900.000 zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 6 marca 2019 roku. Celem emisyjnym było sfinansowanie przejęcia spółki z branży odzieżowej z siedzibą na Białorusi. Kancelaria pełniła funkcję doradcy prawnego przy emisji obligacji oraz w procesie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Kancelaria była odpowiedzialna za opracowanie projektów wszystkich istotnych dokumentów wymaganych w procesie, w tym warunków emisji obligacji oraz doradzała przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Kancelaria brała również udział w negocjacjach oraz przygotowaniu innych transakcji związanych z akwizycjami realizowanymi przez CDRL S.A., w tym stworzyła i udostępniła strukturę organizacyjną, do której wniesione zostały aktywa związane z dotychczasową działalnością jednego z podmiotów. Inwestycje:  w producenta odzieży dziecięcej pod marką LEMON FASHION, Place Zabaw „Fikołki” oraz renomowanego producenta czapek i dodatków do odzieży dziecięcej marki Broel zostały sfinalizowane w I kwartale 2019 roku, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi.

GRUPA RECYKL S.A.

W marcu 2019 roku, Kancelaria doradzała notowanej na NewConnect spółce Grupa Recykl S.A. w przygotowaniu dokumentacji ofertowej w ramach prywatnej subskrypcji akcji serii F. Zakończony sukcesem proces pozwolił Spółce na pozyskanie finansowania w kwocie 6 mln zł, która przeznaczona zostanie na realizację inwestycji związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Radcy prawni Kancelarii są również zaangażowani w przygotowanie umów i negocjacje z generalnym wykonawcą inwestycji. Akcje nowej emisji, po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na NewConnect.