AktualnościSukces UNIMOT S.A. – zawarcie przedwstępnej umowy umożliwiającej nabycie aktywów Grupy LOTOS S.A. w ramach planowanego połączenia z PKN Orlen S.A.

UNIMOT S.A., której akcje od 2017 roku notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale S.A., obejmującej biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów wraz z umową kredytową w zakresie finansowania transakcji. Umowa została zawarta w ramach prac zmierzających do wdrożenia środków zaradczych nałożonych przez Komisję Europejską na PKN Orlen S.A. w ramach planowanego połączenia z Grupą LOTOS S.A.

Celem uzgodnionej transakcji jest wejście Grupy UNIMOT w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi.

Akwizycja wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów i rozszerzanie własnego łańcucha wartości, co przewiduje Strategia biznesowa Grupy UNIMOT na lata 2018-2023. Dzięki przejęciu nowych biznesów znacząco wzrośnie skala działalności Grupy, a przejmowane biznesy będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowane Emitenta.

Według wstępnych szacunków Zarządu Spółki, popartych analizami wewnętrznymi i zewnętrznymi – wpływ przejmowanych biznesów na EBITDA skonsolidowaną Emitenta po zamknięciu transakcji może sięgać w pierwszych kilku latach ok. 70-100 mln zł EBITDA rocznie.

Powyższe informacje zawarte są w raporcie na stronie www Spółki: Link do raportu

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni świadczy doradztwo prawne dla Unimot S.A. od roku 2012 r. Najpierw jako jej Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. Następnie uczestniczyliśmy w procesie przeniesienia akcji Spółki na rynek główny GPW. W procesie IPO jako doradca prawny, braliśmy udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego a także wprowadzeniu akcji Spółki do notowań na tym rynku. Aktualnie, w  ramach współpracy z UNIMOT S.A. Kancelaria doradza w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w związku z wydarzeniami, które wymagają raportowania, w tym informacji poufnych. Podczas przygotowań do zawarcia umowy przedwstępnej w procesie nabycia aktywów objętych przedmiotową umową, Kancelaria uczestniczyła w analizie dokumentów i okoliczności, które były związane z identyfikacją, opóźnieniem i podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej, w tym w zakresie przygotowania raportu bieżącego i komunikacji inwestorskiej. Projekt z ramienia Kancelarii prowadziła mecenas Karolina Janas.

Gratulujemy Unimot S.A. skutecznej realizacji strategii rozwoju i życzymy dalszych sukcesów!