AktualnościIdentyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych – Ustawa o obrocie

Z dniem 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy o obrocie, wprowadzone nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 roku dotyczące identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych. tj. „DZIAŁ IIIA. Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy”.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad identyfikacji akcjonariuszy przez spółki giełdowe wiąże się z wdrożeniem Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, jak również wykonanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r., którego termin wejścia w życie został ustalony na dzień 3 września 2020 r.

Zgodnie z art. 68j Ustawy o obrocie, na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce giełdowej lub tej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji, posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

Podmiotem uprawnionym do żądania wydania informacji jest spółka giełdowa, której definicję wprowadzono do Ustawy o obrocie przy okazji tej nowelizacji: jest to spółka z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Z powyższego wynika, że przepisy dotyczące identyfikacji akcjonariuszy mają zastosowanie jedynie do spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym.

Zapraszamy do lektury: Identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych